ochrana dat

Principy ochrany osobních údajů logistické skupiny REICHHART

Logistickou skupinu REICHHART (REICHHART) těší vaše návštěva na našich webových stránkách a váš zájem o naši společnost a naše služby. Společnost REICHHART bere ochranu osobních údajů velmi vážně. Z technického a organizačního hlediska zajišťujeme, abychom dodržovali pravidla ochrany osobních údajů. Ochrana osobních údajů a bezpečnost informací jsou součástí naší firemní politiky. Osobní údaje shromažďované při návštěvě našich webových stránek zpracováváme důvěrně a pouze v souladu se zákonnými ustanoveními. Na webových stránkách společnosti REICHHART se mohou nalézat odkazy na webové stránky třetích stran, na něž se tato politika ochrany osobních údajů nevztahuje.

Odpovědná osoba

Toto je odpovědný subjekt ve smyslu základního nařízení o ochraně osobních údajů a dalších vnitrostátních právních předpisů členských států o ochraně osobních údajů, jakož i jiných předpisů týkajících se ochrany osobních údajů:
REICHHART Logistik GmbH
Lilienthalstraße 2
D-82205 Gilching
E-mail: info@reichhart.eu

Shromažďování a omezení účelu zpracování osobních údajů

Naši nabídku online můžete využívat bez odhalení své identity. Při přihlášení k našim webovým stránkám je toto protokolováno za účelem analýzy zabezpečení a ochraně proti útokům. Údaje shromážděné v této souvislosti nelze přiřadit ke konkrétním osobám, avšak je možné pomocí nich případně provést určitou identifikaci. Nejsou vytvářeny ani osobní ani pseudonymizované uživatelské profily. Tyto osobní údaje nebudou slučovány s jinými zdroji údajů. Vyhodnocování adres IP probíhá výhradně v případě útoku.
Kromě toho shromažďujeme osobní údaje v souvislosti s provozem našich webových stránek pouze tehdy, pokud nám tyto údaje poskytnete dobrovolně (např. při registrací, žádosti o kontakt, průzkumech apod.) a my jsme k tomu oprávněni na základě vašeho souhlasu nebo na základě zákonných předpisů pro jejich zpracování či použití. Přístup k těmto údajům je umožněn pouze několika oprávněným osobám.

Kategorie ovlivněných osob

Návštěvníci a uživatelé nabídky online (dále jen „uživatelé“).

Příslušné právní základy

V souladu s odstavcem 13 GDPR vás informujeme o právním základu našeho zpracování osobních údajů. Není-li v zásadách ochrany uveden právní základ, platí následující: Právním základem pro získání souhlasu je čl. 6 odst. 1 písm. a čl. 7 GDPR, právní základ pro zpracování údajů za účelem splnění našich služeb a plnění smluvních opatření, jakož i odpověď na poptávky je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, právní základ pro zpracování za účelem splnění našich zákonných povinností je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR a právní základ pro zpracování za účelem ochrany našich oprávněných zájmů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. V případě, že životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR.

Zveřejnění údajů

Bez vašeho výslovného souhlasu nebudou osobní údaje předány třetím stranám mimo skupinu REICHHART.
Upozorňujeme na to, že při přenosu dat na internetu (např. v komunikaci prostřednictvím e-mailu) mohou vznikat bezpečnostní mezery. Úplná ochrana osobních údajů před přístupem třetích stran není možná.

Spolupráce se zpracovateli a třetími stranami

Pokud v souvislosti s naším zpracováním zveřejníme údaje jiných osob a společností (smluvní zpracovatelé nebo třetí strany), předáme jim osobní údaje nebo tyto osobní údaje jiným způsobem zpřístupníme, dochází k tomu pouze na základě právního svolení (např. pokud je přenos osobních údajů třetím stranám nezbytný k plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), na jehož základě jste souhlasili, nebo když je takový přenos v rámci právního závazku předpokládán nebo na základě našich oprávněných zájmů (např. používání zprostředkovatelů, webových hostitelů apod.). Pokud pověříme třetí strany, aby zpracovávaly osobní údaje na základě tzv. Smlouvy o zpracování zakázky, je to prováděno na základě článku 28 GDPR.

Přenosy do třetích zemí

Pokud zpracováváme osobní údaje ve třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP)) nebo k tomu dochází v souvislosti s využíváním služeb třetích stran nebo se zveřejněním nebo přenosem osobních údajů třetím stranám, dochází k tomu jen v případě, že je to nezbytné ke splnění našich (před)smluvních povinností, na základě právní povinnosti nebo na základě našich oprávněných zájmů. S výhradou právních nebo smluvních oprávnění zpracováváme nebo necháváme údaje zpracovávat ve třetích zemích pouze při existenci zvláštních podmínek článku 44 GDPR a následujících článků. To znamená, že zpracování probíhá na základě zvláštních záruk, jako je oficiálně uznaná úroveň ochrany údajů podle EU (např. pro USA na základě dohody o ochraně osobních údajů „Privacy Shield“), nebo na základě dodržování oficiálně uznaných zvláštních smluvních závazků (tzv. „Standardní smluvní ujednání“).

Práva subjektů údajů

Máte právo vyžádat si o potvrzení o tom, zda jsou dotčené údaje zpracovávány, a informace o těchto údajích, jakož i další informace a kopie údajů v souladu s článkem 15 GDPR.
Na základě článku 16 GDPR máte právo požadovat doplnění údajů, které se vás týkají, nebo opravu nesprávných údajů o vás.
V souladu s čl. 17 GDPR máte právo požadovat, aby byly příslušné údaje okamžitě odstraněny nebo alternativně vyžadovat omezení zpracování údajů v souladu s článkem 18 GDPR.
Máte právo požadovat obdržení příslušných údajů, které jste nám poskytli, v souladu s čl. 20 GDPR a požádat o jejich předání ostatním odpovědným subjektům.
Dále máte podle článku 77 GDPR právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu.

Právo na zrušení

Máte právo zrušit souhlas v souladu s. § 7 odst. 3 GDPR s účinností do budoucna.

Právo na námitku

Můžete kdykoliv podat námitku k budoucímu zpracování vašich údajů v souladu s čl. 21 GDPR. Námitku lze vznést zejména proti zpracování za účelem přímého marketingu.

Odstranění osobních údajů

Námi zpracovávané údaje jsou budou odstraněny nebo bude jejich zpracování omezeno podle článků 17 a 18 GDPR. Není-li tak výslovně uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, ukládané osobní údaje budou odstraněny, jakmile již nebudou vyžadovány pro jejich účel a odstranění nebude v rozporu s žádnými zákonnými požadavky na ukládání osobních údajů. Pokud nebudou údaje odstraněny, protože jsou vyžadovány pro jiné a zákonem oprávněné účely, bude jejich zpracování omezeno. To znamená, že údaje budou blokovány a nebudou zpracovávány pro jiné účely. To platí například pro údaje, které musí být uchovávány z obchodních nebo daňových důvodů.

Podle právních požadavků v Německu je archivace prováděna zejména po dobu 6 let podle § 257 odst. 1 HGB (obchodní knihy, zásoby, počáteční rozvahy, roční uzávěrky, obchodní dopisy, účetní doklady atd.) a po dobu 10 let podle § 147 odst. 1 AO (knihy, záznamy, zprávy o hospodaření, účetní doklady, obchodní a podnikové dopisy, dokumenty týkající se zdanění atd.).

Hosting

Námi využívané hostingové služby slouží k poskytování následujících služeb: Služby infrastruktury a služby související s platformou, výpočetní kapacity, úložiště a databázové služby, služby zabezpečení a služby technické údržby, které používáme k provozu této služby online.

V tomto případě zpracováváme nebo náš poskytovatel hostingu zpracovává procesní data inventáře, kontaktní údaje, obsahová data, smluvní údaje, údaje o použití, metadata a komunikační údaje zákazníků, zúčastněných stran a návštěvníků této nabídky online na základě našich oprávněných zájmů o efektivní a bezpečné zpřístupnění naší nabídky online podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR ve spojení s článkem 28 GDPR (uzavření smlouvy o zpracování zakázky).

Shromažďování přístupových dat a souborů protokolu

My nebo náš poskytovatel hostingu shromažďujeme na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR údaje o každém přístupu na server, na němž je tato služba umístěna (tzv. soubory protokolu serveru). Přístupová data zahrnují název načtené webové stránky, soubor, datum a čas vyhledávání, množství přenášených dat, zprávu o úspěšném načítání, typ a verzi prohlížeče, operační systém uživatele, adresu URL odkazujícího webu (dříve navštívená stránka), adresu IP a dotazovaného poskytovatele.

Informace o přihlašovacích údajích jsou z bezpečnostních důvodů (např. vyšetřování zneužívajících nebo podvodných činností) ukládány po dobu nejvýše 6 týdnů a poté odstraněny. Údaje, jejichž další uchovávání je požadováno pro důkazní účely, nebudou odstraněny až do konečného objasnění incidentu.

Použití souborů cookie

Společnost REICHHART využívá částečně tzv. soubory cookies a aktivní komponenty (např. JavaScript), aby naše nabídka byla uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory uložené v počítači a v prohlížeči. Pomocí těchto souborů cookie lze rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě našich webových stránek. V nastavení prohlížeče lze povolit ukládání souborů cookie pouze v jednotlivých případech, odmítnout přijetí souborů cookie v konkrétních případech nebo obecně povolit automatické odstraňování souborů cookie při zavření prohlížeče. Upozorňujeme, že pokud deaktivujete soubory cookie, některé funkce webu již nemusí být spustitelné.

Vyjádření námitky proti shromažďování údajů

Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče, avšak v takovém případě nemusí být plně využívány všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů vygenerovaných pomocí souborů cookie, které souvisejí s vaším používáním těchto webových stránek (včetně vaší adresy IP) a jejich odesílání společnosti Google a jejich následné zpracování ve společnosti Google stažením a nainstalováním modulu plugin prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Další informace o zpracování uživatelských údajů pomocí nástroje Google Analytics naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Navázání kontaktu

Při kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře, elektronické pošty, telefonu nebo prostřednictvím sociálních médií) budou údaje poskytnuté uživatelem zpracovány za účelem vyřízení žádosti o kontakt podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Uživatelské údaje mohou být uloženy v systému řízení vztahů se zákazníky („systém CRM“) nebo ve srovnatelném systému. Dotazy odstraňujeme, pokud již nejsou nezbytné. Každé dva roky kontrolujeme jejich nutnost, přičemž dále platí zákonná povinnost archivace.

Odkazy na jiné webové stránky

Pro podání žádosti online budete přesměrováni na náš náborový nástroj Softgarden. Zde budou vámi zadané údaje uloženy a zpracovány. Odkaz na informace o ochraně osobních údajů najdete zde (https://reichhart.softgarden.io/de/data-security).

Naše nabídka online obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran. Nemáme žádnou kontrolu nad dodržováním zásad ochrany osobních údajů u jejich provozovatelů. Společnost REICHHART nepřejímá v této souvislosti žádnou odpovědnost ani ručení.

Služba Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Analytics používá tzv. soubory „Cookies“, tj. textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu využívání webových stránek. Informace vygenerované pomocí souboru cookie o vašem užívání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány do serveru Google v USA a jsou tam ukládány. Společnost Google tyto informace použije v našem zastoupení, aby zhodnotila využívání našich nabídek online uživateli, sestavila přehledy o činnostech v rámci této nabídky online a poskytla nám další služby související s využíváním této nabídky online a s používáním internetu.
Používáme službu Google Analytics pouze s aktivovanou anonymizací adres IP. To znamená, že adresa IP uživatelů je předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána do serveru Google v USA a tam zkrácena. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics z vašeho prohlížeče nebude sloučena s jinými daty společnosti Google. Používáme funkci „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics. Na základě toho mohou být sestaveny zprávy, které obsahují údaje o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tyto údaje pocházejí z inzerce založené na zájmech od společnosti Google a z údajů třetích stran o návštěvnících. Tyto údaje nelze přiřadit konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoliv vypnout prostřednictvím nastavení reklam na účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování údajů pomocí služby Google Analytics, jak je uvedeno v části „Vyjádření námitky proti shromažďování údajů“.

Moduly plugin sociálních sítí

Facebook
Tento web používá tzv. moduly plugin sociálních sítí („pluginy“) poskytované sociální sítí Facebook společnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Pluginy společnosti Facebook jsou označeny logem Facebook nebo tlačítkem „To se mi líbí“ („Like-Button“). Přehled pluginů společnosti Facebook a jejich vzhled naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Pokud navštívíte stránku naší webové prezentace, která obsahuje takový plugin, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery společnosti Facebook. Společnost Facebook tak obdrží informace, že váš prohlížeč získal přístup k odpovídající stránce našeho webu. Kliknete-li na tlačítko „To se mi líbí“ („Like-Button“)  společnosti Facebook, když jste přihlášeni ke svému účtu Facebook, můžete propojit obsah našich stránek s vaším profilem na portálu Facebook. To umožňuje společnosti Facebook propojit vaši návštěvu s našimi webovými stránkami pomocí uživatelského účtu portálu Facebook.
Upozorňujeme na to, že my jako poskytovatel stránek neznáme obsah přenášených dat a jejich využití společností Facebook. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a o dalším zpracování a využívání údajů společností Facebook a vašich právech a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook https://de-de.facebook.com/policy.php.
Pokud nechcete, aby společnost Facebook mohla propojit data shromážděná prostřednictvím našeho webu s účtem Facebook, odhlaste se od svého uživatelského účtu Facebook.

Twitter
Na našich stránkách jsou zahrnuty funkce služby Twitter. Tyto funkce jsou poskytovány společností Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Používáním služby Twitter a funkce „Re-Tweet“ budou navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem Twitter a sdíleny s ostatními uživateli. Přitom jsou službě Twitter předávána také určitá data. Upozorňujeme na to, že my jako poskytovatel stránek neznáme obsah přenášených dat a jejich využití společností Twitter. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter na adrese https://twitter.com/de/privacy .
Vaše nastavení ochrany osobních údajů ve službě Twitter můžete změnit v části Nastavení účtu v sekci https://twitter.com/login?redirect_after_login=%2Faccount%2Fsettings.

XING
Naše webové stránky využívají funkce sítě XING. Poskytovatelem je společnost XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo. Při načtení našich stránek, které obsahují funkce XING, lze v případě integrace tlačítka sdílení XING vytvořit propojení se servery XING. Podle vlastního vyjádření společnosti XING nedochází k ukládání osobních údajů. Zejména nejsou ukládány žádné adresy IP ani není vyhodnocováno chování při použití.
Další informace o ochraně dat a tlačítko sdílení Share XING naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti XING https://www.xing.com/app/share?op=data_protection .

Bitly
V některých případech používáme službu Bitly ke zkrácení adres URL. Služba Bitly mimo jiné ukládá za účelem zlepšení služby počet kliknutí, adresu IP, navštívenou webovou stránku, den a čas návštěvy a informace o sdílení a připomínkování odkazů vytvořených službou Bitly přes sociální média. Další informace o ochraně soukromí naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese https://bitly.com/pages/privacy.

Přítomnost online v sociálních médiích

Zajišťujeme přítomnost online v rámci sociálních sítí a platforem, abychom mohli komunikovat se zákazníky, potenciálními zákazníky a uživateli, kteří tam působí, a informovat je o našich službách. Při načtení příslušné sítě a platformy se na příslušné provozovatele vztahují smluvní podmínky a pokyny pro zpracování údajů.
Pokud není v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, zpracováváme údaje uživatelů, pokud komunikují s námi v rámci sociálních sítí a platforem, např. píší články na naše weby nebo nám posílají zprávy.

Kontakt – osoba pověřená ochranou osobních údajů

Informace a podněty týkající se ochrany osobních údajů jsou k dispozici našim osobám pověřeným ochranou osobních údajů.
Pokud bychom navzdory našim snahám o správnost údajů uložili nesprávné údaje, opravíme je na vaši žádost.
Externí správce údajů
Graf Consultings GmbH
Karwendelstr. 7
86949 Windach
E-mail: datenschutz@reichhart.eu

Top